Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo bei narystės įnašų mokėjimo tvarka

Patvirtinta 2017 m. birželio 17 d. visuotinio asociacijos narių susirinkimo, pakeista 2019 m. rugpjūčio 7 d. visuotinio asociacijos narių susirinkimo.

Bendrosios nuostatos

Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo bei narystės įnašų mokėjimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos „Kodo poetai“ (toliau – Asociacija) bei narystės įnašų mokėjimo tvarką bei sąlygas. Tvarka paruošta remiantis LR Asociacijų įstatymu bei Asociacijos įstatais.

Šios tvarkos privalo laikytis visi Asociacijos nariai.

 1. Asociacijos nariais gali būti:
  1.1. 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, savo profesinėje ir/arba laisvalaikio veikloje naudojantys WordPress programinę įrangą.
  1.2. Juridiniai asmenys, savo veikloje naudojantys WordPress programinę įrangą.
  1.3. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kitaip dalyvaujantys Lietuvos WordPress bendruomenėje.
 2. Naujų narių priėmimo tvarka:
  2.1. Norintys tapti Asociacijos nariais turi pateikti Asociacijos vadovui prašymą, užpildydami elektroninę formą Asociacijos tinklalapyje kodopoetai.lt.
  2.2. Asociacijos vadovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų el. paštu informuoja prašymo pateikėją apie sprendimą priimti ar atmesti jo prašymą.
  2.3. Informuotas apie sprendimą priimti prašymo pateikėjas turi pervesti stojamąjį įnašą į asociacijos banko sąskaitą. Tai yra galutinis pareiškėjo narystės Asociacijoje patvirtinimas.
 3. Stojamasis įnašas:
  3.1. Nariui fiziniam asmeniui stojamasis įnašas yra 0,00€ (nulis eurų).
  3.2. Nariui juridiniam asmeniui stojamasis įnašas yra 100,00€ (vienas šimtas eurų).
  3.3. Stojamasis įnašas mokamas vadovui priėmus sprendimą priimti narį. Įnašas turi turi būti sumokėtas per 90 k. d., bet ne vėliau kaip iki kalendorinių metų pabaigos.
 4. Metinis narystės įnašas:
  4.1. Nariui fiziniam asmeniui metinis narystės įnašas yra 0,00€ (nulis eurų).
  4.2. Nariui juridiniam asmeniui metinis narystės įnašas yra 100,00€ (vienas šimtas eurų).
  4.3. Metinis narystės įnašas mokamas už einamuosius metus, ne vėliau kaip iki sausio 31 dienos.
  4.4. Įstojimo į Asociaciją metais metinio narystės įnašo mokėti nereikia.
 5. Narystės pabaiga:
  5.1. Narys gali bet kuriuo metu išstoti iš asociacijos, el. paštu pateikęs asociacijos Vadovui prašymą ne vėliau kaip prieš 30 k. d.
  5.2. Narys gali būti pašalinamas iš Asociacijos Vadovo sprendimu, jeigu:
  5.2.1. Narys nesilaiko Asociacijos įstatų.
  5.2.2.Nario veikla ir tikslai prieštarauja Asociacijos tikslams ir uždaviniams.
  5.2.3. Narys daugiau nei 90 k. d. vėluoja sumokėti metinį narystės įnašą.
  5.2.4. Narys diskredituoja Asociacijos vardą.
  5.3. Narys gali būti pašalinamas iš Asociacijos Valdybos sprendimu jeigu už pašalinimą balsuoja visi Vadybos nariai.
  5.4. Narys gali būti pašalinamas iš Asociacijos visuotinio susirinkimo sprendimu, jeigu:
  5.4.1. Balsavime dalyvauja daugiau nei 1/2 Asociacijos narių.
  5.4.2. Už pašalinimą balsuoja daugiau nei 1/2 balsavimo dalyvių.
  5.5. Apie sprendimą pašalinti narį Asociacijos Vadovas informuoja el. paštu ne vėliau kaip per 10 d.d. nuo sprendimo priėmimo dienos.
  5.6. Narystė Asociacijoje automatiškai pasibaigia likvidavus Asociaciją, likvidavus Narį – juridinį asmenį, mirus Nariui – fiziniam asmeniui.
  5.7. Pagal Tvarkos 5.1 – 5.6 punktų nuostatas pasibaigus Asociacijos Nario narystei jo sumokėti stojamasis įnašas, metinis narystės įnašas ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.